Mile Mitusev

Columbus, Ohio
#145 ?
Ранг (145)
Генерален пласман според вкупната табела.
Ранг
10 ?
Профит (9.60)
Салдо според број на освоени и загубени кредити, без кредитите вложени во активните натпревари. Во профитот не се пресметуваат и поените добиени како подарок.
Профит
93 Одиграни натпревари
38 Погодени натпревари
660 ?
Вкупно кредити (659.60)
Број на расположливи кредити за вложување.
Кредити

Денес

Не е типувано на ниту еден натпревар.