Mile Mitusev

Columbus, Ohio
#819 ?
Ранг (819)
Генерален пласман според вкупната табела.
Ранг
-79 ?
Профит (-78.95)
Салдо според број на освоени и загубени кредити, без кредитите вложени во активните натпревари. Во профитот не се пресметуваат и поените добиени како подарок.
Профит
241 Одиграни натпревари
96 Погодени натпревари
541 ?
Вкупно кредити (541.05)
Број на расположливи кредити за вложување.
Кредити

Денес

Не е типувано на ниту еден натпревар.