Mile Mitusev

Columbus, Ohio
#107 ?
Ранг (107)
Генерален пласман според вкупната табела.
Ранг
23 ?
Профит (22.75)
Салдо според број на освоени и загубени кредити, без кредитите вложени во активните натпревари. Во профитот не се пресметуваат и поените добиени како подарок.
Профит
183 Одиграни натпревари
76 Погодени натпревари
673 ?
Вкупно кредити (672.75)
Број на расположливи кредити за вложување.
Кредити

Денес

Не е типувано на ниту еден натпревар.