Mile Mitusev

Columbus, Ohio
#815 ?
Ранг (815)
Генерален пласман според вкупната табела.
Ранг
-79 ?
Профит (-78.95)
Салдо според број на освоени и загубени кредити, без кредитите вложени во активните натпревари. Во профитот не се пресметуваат и поените добиени како подарок.
Профит
238 Одиграни натпревари
96 Погодени натпревари
571 ?
Вкупно кредити (571.05)
Број на расположливи кредити за вложување.
Кредити

Денес

Не е типувано на ниту еден натпревар.